1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tampereen Entisten Nuorten verkoston kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Tampere.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Kannatusyhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Tampereen Entisten Nuorten verkoston toimintaa ja kehittää seniori-ikäisten uudenlaista yhteisöllistä toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kannatusyhdistys:

– järjestää kulttuurimatkoja ja -tapaamisia, harrastustoimintaa ja yhteiskunnallisia keskustelutilaisuuksia

– tukee Tampereen Entisten Nuorten verkoston toimintaa ja sen jäsenten verkostossa toimiville järjestämää omaehtoista kulttuuri-, harrastus- ja yhteiskunnallista toimintaa

– harjoittaa tiedotustoimintaa.

Kannatusyhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallisille. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Toimintansa tukemiseksi kannatusyhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja kulttuuri- ja muita tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä aineettomia oikeuksia.

3. JÄSENET

Kannatusyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut yhdistyksen jäsenmaksua kolmena peräkkäisenä vuonna.

4. JÄSEN- JA KANNATUSMAKSUT

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat maksaa vuotuisen jäsenmaksun lisäksi vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua, jonka suuruudesta he päättävät itse. Yhdistyksen kannatusjäsenet voivat maksaa yhdistykselle vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua, jonka suuruudesta he päättävät itse.

5. HALLITUS

Kannatusyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kannatusyhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. TILIKAUSI

Kannatusyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Kannatusyhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai postitetuilla kirjeillä.

10. VUOSIKOKOUS

Kannatusyhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää

kokouskutsuun.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja kannatusyhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.