Kannatusyhdistys – toimintasuunnitelma 2023

TAMPEREEN ENTISTEN NUORTEN VERKOSTON JA SEN KANNATUS-
YHDISTYKSEN TOIMINNTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

(1) JOHDANTO

Tampereen Entisten Nuorten verkosto aloitti toimintansa vuonna 2015. Sen toiminnassa näkyvät muun muassa Tekemisen kaupunki – Tampereen strategian 2030 tavoitteet yhdenvertaisuudesta, omaehtoisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Jo verkoston tunnuslauseena on ”Älä vanhene yksin”. Tampereen kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti tuomme ihmisiä toimimaan yhdessä. Toimintamme tarjoaa yhteisöllistä tukea ikääntymisen elämänvaiheessa hyvinvoinnin lisäämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi.

Tampereen Entisten Nuorten Verkoston Kannatusyhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Tampereen Entisten Nuorten verkoston (EN-verkoston) toimintaa.

Kannatusyhdistys on osa EN-verkoston toimintaa ja tukee sen järjestämiä tilaisuuksia etsimällä rahoitusmahdollisuuksia. Yhdistys on perustettu keväällä 2018, joten vuosi 2023 on kannatusyhdistyksen viides kokonainen toimintavuosi. Tampereen Entisten Nuorten verkosto sekä sen kannatusyhdistys jatkavat hyväksi todettuja toimintamuotojaan vuonna 2023. Uusia ryhmiä ja aktiviteetteja syntyy verkoston jäsenten ideoista joka vuosi, niin todennäköisesti myös vuonna 2023.

Kehittämisen painopisteinä voidaan tuoda esille verkoston verkkosivujen uusiminen sekä verkoston aktiivien toimintaryhmän (EN Akt) toiminnan kehittäminen.

(2) VERKOSTOITUMINEN JA TIEDOTUSTOIMINTA

Sekä kannatusyhdistys että EN-verkosto ovat avoimia yhteistyölle paikkakunnalla toimivien muiden seniori-ikäisiä edustavien järjestöjen kanssa. Ne luovat mahdollisuuksien mukaan suhteita verkoston toimintaa rikastuttavien muiden yhdistysten kanssa. Kannatusyhdistys kertoo jäsenilleen ajankohtaisista asioista jäsenkirjeellä ja verkkosivuilla. Verkoston toiminnasta tiedottaminen tapahtuu sen verkkosivujen, Facebook-ryhmän ja WhatsApp- ja Signal-toimintaryhmien kautta. Verkostossa toimii EN Viesti -tiedotusryhmä, jonka tehtävänä on vastata verkkosivujen sisällöstä sekä kehittää tiedotusta eri viestintäkanavilla. Omasta toiminnasta tiedottamisen lisäksi verkkosivuilla välitetään tietoa muiden järjestöjen ja Tampereen kaupungin tilaisuuksista, samoin ikääntyviä koskevasta lainsäädännöstä ja tarjolla olevista julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin palveluista.

Vuoden 2023 aikana verkoston nettisivut uudistetaan paremmin toimintaa kuvaaviksi ja selkeämmiksi. Toimintavuoden aikana seurataan uudistettujen sivujen toimivuutta ja tehdään parannuksia kokemusten ja saadun palautteen perusteella. Sivujen osoite on entisetnuoret.fi.

(3) JÄSENHANKINTA

Kannatusyhdistyksen jäsenhankinta tehdään kunnioittaen toiminnan lähtökohdaksi sovittua ajatusta verkoston toiminnan vapaamuotoisuudesta, matalasta hierarkiasta ja epämuodollisuudesta. Tavoitteena ei ole rekisteröidyn kannatusyhdistyksen jäsenmäärän maksimaalinen lisääminen, koska varsinainen toiminta tapahtuu verkostossa ja kannatusyhdistyksen tehtävänä on tukea verkoston toimintaa.

(4) VERKOSTON TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TALOUDELLINEN TUKI

Verkoston keskeinen toimintaperiaate on, että jostain toimintamuodosta kiinnostunut tekee aloitteen. Aloitteentekijä mahdollisesti ryhtyy itse vetämään toimintaa ja kokoaa ryhmän toiminnasta kiinnostuneita. Tällainen toimintatapa mahdollistaa verkoston jäsenten omaehtoisen aktiivisen toiminnan ja tukee spontaania aloitteellisuutta.

Verkoston jäseniltä syntyneiden yksittäisten ideoiden lisäksi verkostossa toimii yhtenä toimintaryhmänä suunnitteluryhmä, EN Akt-ryhmä, Sen tarkoituksena on suunnitella verkoston toimintaa ja luoda kokonaiskuva toiminnasta, mutta se toimii myös uusien toimintaideoiden tuottajana. Sen organisaatio on löyhä ja se on avoin kaikille verkoston toiminnasta kiinnostuneille. Ryhmä kokoontuu 4-5- kertaa vuodessa. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus jäsentää Akt-ryhmän tehtäväkenttää ja selkiyttää sen organisoitumista palvelemaan paremmin EN-verkoston toimintaa. Vuonna 2022 alkanutta ideointia jatketaan. Yhtenä mahdollisuutena on ollut esillä mm. kaikkien toimintaryhmien edustus EN Akt-ryhmässä.

Kannatusyhdistys tukee verkoston toimintaa etsimällä rahoitusmahdollisuuksia verkoston toiminnoille. Kannatusyhdistyksen hallitus kartoittaa taloudellisen tuen kanavia ja hakee avustuksia verkoston toimintaan. Hallitus määrittelee yhdessä EN Akt-ryhmän kanssa avustusten jakamisen periaatteet. Tarkoituksena on esimerkiksi maksaa tilavuokria ja tukea osallistumismaksuissa.

(5) TOIMINTAMUOTOJA VUONNA 2023

Tässä luvussa kuvatut EN-verkoston toimintamuodot olivat jo vakiintuneita vuoden alkuun mennessä tai niiden aloittamista on valmisteltu. Verkostossa mukana olevien aloitteellisuuden perusteella vuonna 2023 voi tässä kuvatun lisäksi olla muutakin toimintaa. Vuodelle 2023 on esitetty uusiksi toimintamuodoiksi mm. vanhenemiseen liittyvien tunteiden ja kokemusten jakamisesta keskustelevaa ryhmää, bridge-ryhmää sekä valokuvien käsittelyyn liittyvää koulutusta.

Alla olevista jo toiminnassa olevista ryhmistä sekä uusista syntyneistä ryhmistä saa tarkemman kuvan verkkosivuilta osoitteessa entisetnuoret.fi.

5.1. Retkeily, liikunta ja matkailu

EN Retkiryhmä jatkaa läpi koronakauden aktiivisesti toteutunutta ulkoilu- ja kulttuuriretkeilyä lähinnä Pirkanmaalla. Mahdollista on järjestää myös yöpymistä luonnossa tai mökissä vaativia retkiä.

EN Sulkkis -ryhmä pelaa Tenniskeskuksella. Kentät varataan osallistujamäärän mukaan.

EN Matkaile -ryhmä perustettiin syksyllä 2022 tavoitteena mahdollistaa matkaseuran löytäminen ja matkailla myös ryhmänä. Ryhmä on tehnyt yhden Tallinnan matkan ja suunnitteilla on uusia matkoja keväälle 2023.

EN Kuntoile -ryhmä perustettiin syksyllä 2022 kuntoilun aloittamisen ja ylläpitämisen kynnyksen madaltamiseksi. Ryhmä jatkaa toimintaansa käyttäen Gym Nautilus Tampereen palveluita.

Ohjelmaan otetaan uusia liikuntamuotoja jäsenistön aloitteellisuuden perusteella. Verkostossa on toivottu kotona tapahtuvaa liikkumista tukeva kotiohjelma -kurssia.

5.2. Keskustelu- ja vertaistoiminta

Alustettuja keskustelutilaisuuksia järjestetään jäsenistön toivomien aiheiden sekä saatavilla olevien luennoitsijoiden perusteella. Alkuvuodelle sovitut teemat käsittelevät maahanmuuttajan suomalaiseksi tulemista, seksityötä ja seniori-ikäisten interrail-kokemuksia. Tiloina käytetään kuten aikaisempina vuosina ravintola Telakan tiloja tai yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa kirjastojen luentotiloja.

EN-Keskustelu -ryhmä on isoja alustustilaisuuksia pienempi noin kerran kuukaudessa kokoontuva ryhmä. Keskustelunaiheet valikoituvat ryhmäläisten kiinnostusten perusteella.

EN Äimänkäet -ryhmä perustettiin syksyllä 2022. Sen toiminta on suunnattu miehille ja se jatkaa hyvin alkanutta toimintaansa vuonna 2023 ryhmän jäsenten esiin nostamien ajankohtaisten ja arkisten aiheiden parissa.

EN Voi hyvin -ryhmä perustettiin myös syksyllä 2022. Se on vertaisryhmä, joka syventyy ihmisen hyvinvointia tukeviin asioihin. Ryhmä jatkaa toimintaansa toimintavuonna 2023.

EN Viljele -ryhmän toiminta on kasvien siementen sekä puutarhanhoitoon liittyvien kokemusten vaihtoa. Ryhmä tapaa kasvokkain sekä Signal- ja sähköpostiryhmien avulla. Toiminta jatkuu samankaltaisena vuonna 2023.

5.3. Kulttuuria ja tutustumiskäyntejä

EN Kino -leffaryhmä kokoontuu ryhmän jäsenten toiveiden mukaan, joskus kerran viikossa ja joskus harvemmin riippuen elokuvien tarjonnasta. Ryhmä toimii vapaamuotoisesti siten, että kiinnostuneet katsovat yhdessä elokuvan, ja sen jälkeen käydään keskusteluja elokuvan synnyttämistä kokemuksista. EN Kinon WhatsApp- ryhmässä jaetaan elokuvavinkkejä.

EN Laula -kuoro aloitti syksyllä 2022 koronatauon jälkeen uuden kuoronjohtajan vetämänä ja jatkaa toimintaansa matalan kynnyksen harrastajakuorona.

Entisten Nuorten verkosto on ollut muutaman kerran Tampereen Teatterin koeyleisönä. Tätä toimintaa aktivoimme uudelleen vuonna 2023. Myös yhteiset teatteriretket ja niiden jälkeiset keskustelut ovat mahdollisia.

Seitsemän EN Lue -lukupiiriä kokoontuu säännöllisesti keskinäisten sopimustensa mukaan. Uusia lukupiirejä luodaan verkoston jäsenten tarpeen ja toiveiden mukaan. Taidenäyttelyvierailuja ja kulttuurimatkoja järjestetään jäsenistön toiveiden mukaan. Eri harrastus- ja kulttuuririentojen järjestämiseksi luodaan yhteistyökontakteja kulttuurialan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

5.4. Kurssi- ja koulutustoiminta

Verkosto järjesti jäsenilleen mobiililaitteiden käyttökoulutusta edellisenä toimintavuonna. Tämän koulutuksen jatkoksi on toivottu kuvankäsittelyn koulutusta. Myös terveelliseen ravitsemukseen liittyvää koulutusta tai luentoa on toivottu. Lopullinen toteutus suunnitellaan verkostolaisten kiinnostuksen kohteiden ja kiinnostuneiden määrän mukaisesti. Kannatusyhdistys voi tukea osallistumismaksuja.

5.5. Muuta toimintaa

Helmikuussa 2023 järjestetään verkoston jäsenille yhteislauluilta ravintola Telakalla. Kuten aikaisempina vuosina, järjestetään yhteisiä juhlia tai bileitä sekä musiikkitapahtumia.